Met of zonder diploma werken bij de overheid

Met of zonder diploma werken bij de overheid

Het is mogelijk om te gaan werken voor de overheid zonder diploma op zak te hebben. Bij gemeenten, provincies en allerlei andere overheidsorganisaties zijn regelmatig functies beschikbaar, waar geen diploma-eisen aan gesteld worden. Het betreffen in dit geval natuurlijk geen banen op topposities, maar door op deze manier bij de overheid in te stromen, krijg je wel de kans om te groeien in je werkgebied.

Zelfs als je in de loop der tijd niet promoveert naar een hogere functie, kun je op basis van het aantal dienstjaren bij de overheid in steeds hogere salarisschalen terecht komen. Op die manier is het niet uitgesloten dat je met je ambtenarenbaan tot anderhalf keer meer verdient, dan wanneer je een soortgelijke functie in het reguliere bedrijfsleven uit zou voeren.

Treed je in dienst bij een overheidsorganisatie, dan wordt je functie in algemene zin als ambtenaar aangeduid. Werken bij de overheid verschilt op een aantal punten van een reguliere baan in het bedrijfsleven. Daarom zijn de rechten en plichten van een ambtenaar in een speciale ambtenarenwet vastgelegd. Je valt niet onder deze wet als je bij een overheidsorganisatie wordt gedetacheerd of als je er op uitzendbasis actief bent.

Werken bij de overheid zonder diploma is absoluut mogelijk, maar dat zal in de regel dan wel betekenen, dat je in een startersfunctie terecht komt. Van daaruit kun je uiteindelijk natuurlijk wel doorgroeien naar hogere functies en sowieso werkervaring opdoen, zodat je na een of meer banen bij de overheid ook elders in het bedrijfsleven gemakkelijker voor nieuw werk in aanmerking kunt komen.

Hieronder tref je een aantal van de meest populaire ambtelijke functies aan, waarbij we aantekenen dat het niet vanzelfsprekend is dat je voor alle genoemde functies absoluut geen diploma nodig hebt.

Veiligheid en justitie

BOA - De afkorting BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Een BOA ondersteunt op gemeentelijk niveau de politie bij handhavende taken.

Cipier/Gevangenisbewaarder - Een cipier of gevangenisbewaarder zorgt voor orde en veiligheid binnen een penitentiaire inrichting en houdt het welzijn van de daar aanwezige gevangenen in de gaten.

Militair - Als militair kun je onderdeel uitmaken van de landmacht, luchtmacht of marine. Het is je taak om het eigen land of dat van geallieerden te verdedigen.

Politieagent - In deze functie kun je onder andere actief zijn met handhaven van de wet en het verrichten van recherchewerkzaamheden zodat gepleegde misdrijven mogelijk opgelost kunnen worden.

Natuur en milieu

Boswachter - Je draagt zorg voor het welzijn van de flora en fauna in het natuurgebied dat je onder je hoede hebt gekregen.

Boomverzorger - Je inspecteert de gezondheidsstaat van bomen en zet passende maatregelen in als blijkt dat een of meerdere bomen in een gebied ziek zijn.

Jachtopzichter - Dit is een handhavende functie, waarbij je in natuurgebieden erop let dat gelegaliseerde jagers zich aan de regels houden en dat illegale jacht wordt voorkomen.

Milieu inspecteur - Op basis van je specialisme inspecteer je specifieke milieutechnische zaken, rapporteer je er over en treed je - indien nodig - handhavend op.

Onderwijs

Leerplichtambtenaar - Je houdt je bezig met het opsporen en begeleiden van kinderen en jongeren, die verzuimen naar school te gaan terwijl ze wel een leerplicht hebben.

Zorg, welzijn en sociale zaken

Consulent inburgering - Je adviseert en begeleidt mensen die in Nederland komen wonen en daardoor te maken krijgen met allerlei nieuwe regelgevingen en gebruiken.

Jeugdzorg medewerker - In deze functie houd je je bezig met het welzijn van kinderen en jongeren.en de eventueel verstoorde relatie met hun omgeving.

Jongerenwerker - Je zet je actief in om jongeren op alle mogelijke fronten te helpen. Je fungeert als vraagbaak en vertrouwenspersoon, maar bent ook in staat om allerhande activiteiten samen met hen op touw te zetten.

Klantmanager inkomen - Deze functie is meestal gekoppeld aan de afdeling sociale zaken van een gemeente. Je inventariseert samen met cliënten hun inkomsten en uitgaven en adviseert onder andere over regelgeving en budgettering.

Maatschappelijk medewerker - Bij deze functie staat het welzijn van de medemens bij je op de eerste plaats. Je bent een luisterend oor, vertrouwenspersoon en raadgever en probeert - indien mogelijk - te bemiddelen in geval van conflicten.

Omgeving

Medewerker ruimtelijke ordening - Je houdt je bezig met de inrichting van het landschap en de regelgeving daaromtrent. Functies op het gebied van ruimtelijke ordening zijn zowel op gemeentelijk, provinciaal als ook landelijk niveau mogelijk.

Verkeerskundige - Je bent verantwoordelijk voor de inventarisatie van verkeersstromen in een bepaald gebied, rapporteert erover en geeft advies aan beleidsbepalers.