Skip to main content

Wat recruiters niet mogen vragen in een sollicitatiegesprek

Wat recruiters niet mogen vragen in een sollicitatiegesprek

Een sollicitatiegesprek is voor de recruiter een goede manier om de kandidaat beter te leren kennen. Maar hij mag je niet alles vragen.

Zwangerschap
Volgens het Burgerlijk Wetboek mag de recruiter aan vrouwen niet vragen of ze plannen hebben om kinderen te nemen. Voor een werkgever zou deze informatie handig kunnen zijn, omdat een zwangere vrouw recht heeft op een lang zwangerschapsverlof en dan dus geen arbeid kan verrichten. Ter bescherming van vrouwelijke kandidaten is deze vraag daarom eenvoudigweg verboden. Mocht een recruiter de vraag toch stellen dan heeft de vrouwelijke kandidaat zelfs het recht om te liegen, mocht zij bijvoorbeeld wel plannen hebben.

Gezondheid
Een recruiter mag ook geen vragen stellen over de gezondheidstoestand van de kandidaat. Bedrijven mogen in sommige gevallen kandidaten wel medisch keuren (maar alleen als ze al besloten hebben deze kandidaat op grond van alle andere criteria aan te nemen. Dus alleen de laatst overgebleven kandidaat.

Sollicitatiecode
Naast de wettelijke regelingen is er ook nog de sollicitatiecode opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling in samenwerking met de Stichting van de Arbeid. Deze NVP-sollicitatiecode is bedoeld als leidraad voor bedrijven en geeft richtlijnen voor een zorgvuldige procedure van werving & selectie. Over sollicitatiegesprekken zegt de code dat een recruiter alleen vragen mag stellen ‘over aspecten die voor de functie en/of voor de functievervulling relevant zijn, zoals vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring).'

Meer informatie over de NVP-Sollicitatiecode vind je op: www.nvp-plaza.nl

Door de invoering van de Ziektewet en de Wet verbetering poortwachter zijn werkgevers meer verantwoordelijk geworden voor de gevolgen van arbeidsongeschikte werknemers. Een werkgever wil daarom al graag bij de selectie van de kandidaten meer informatie hebben over hun gezondheidstoestand. Ter bescherming van de kandidaten is deze wens overigens wel aan de nodige regels gebonden.

Het belangrijkste is dat de medische keuring nooit gebruikt mag worden als selectiecriterium. Een eventuele aanstellingskeuring mag alleen plaats vinden aan het eind van een selectieproces, dus als er nog maar één kandidaat over is.

Daarnaast mogen keuringen alleen worden verricht als het voor het vervullen van de functie noodzakelijk is dat de werknemer aan bepaalde eisen van medische geschiktheid voldoet. Zo kan een aanstellingskeuring geoorloofd zijn wanneer aan het verrichten van de functie risico's verbonden zijn voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemer.

Mocht je klachten hebben over een aanstellingskeuring, dan kun je terecht bij de Commissie klachtenbehandeling. Meer informatie over deze commissie en over regels rond aanstellingskeuringen vind je op: www.aanstellingskeuringen.nl


Back to top