Vakantiegeld

Vakantiegeld

Vakantiegeld

Iedereen die een arbeidscontract heeft en woonachtig is in Nederland, heeft recht op vakantiegeld. Dit is zo geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Alleen ambtenaren vallen buiten deze wet, hoe het voor hen geregeld is staat in de Ambtenarenwet. 

Hoeveel vakantiegeld heb je recht op?

Jouw vakantiegeld is volgens de wet minimaal 8% van je brutoloon inclusief aan de dienstbetrekking verbonden toeslagen. Je bouwt dit op van juni tot juni; wanneer je in september begonnen bent bij een nieuwe werkgever dan geldt het dus als minimaal 8% over het brutoloon van september tot juni.
Bij je brutoloon en dienstbetrekking verbonden toeslagen horen je provisie, bonussen, prestatietoeslagen, gevarengeld en tegemoetkomingen in de hypotheek. Overwerk, winstuitkering en onkostenvergoeding zitten niet in bij je brutoloon en tellen niet mee voor het percentage vakantietoeslag.

Meer vakantiegeld

Het staat bedrijven vrij om meer dan 8% vakantiegeld uit te keren. Vaak wordt het dan gekoppeld aan ziektedagen: hoe minder je ziek bent, hoe meer vakantiegeld je krijgt. Het minimale bedrag, ongeacht je ziekteverzuim, blijft altijd 8% van je brutoloon. Hoe het bij jouw organisatie geregeld is, kan je in jouw contract of arbeidsovereenkomst lezen.

Uitzondering

Als het brutoloon (meer dan) drie keer het minimumloon bedraagt, kan er schriftelijk overeengekomen worden dat er minder of geen vakantiegeld wordt uitbetaald.

Wanneer krijg je vakantiegeld?

Het vakantiegeld kan eenmalig uitbetaald worden of je werkgever kan het in delen overmaken. Wanneer dit laatste het geval is, staat dit opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst of CAO. Ga je eerder op vakantie dan de datum waarop het bedrag wordt uitgekeerd? Dan kan je in overleg met je werkgever (een deel) eerder laten uitbetalen. Het volledige bedrag moet uiterlijk in juni naar je overgemaakt zijn, maar de meeste bedrijven betalen jouw vakantiegeld al in mei.

Vakantiegeld bij ontslag of uitdiensttreding

Als je weggaat bij het bedrijf heb je recht op het vakantiegeld dat je tot dan toe hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld: treed je in augustus uit dienst? Dan heb je nog recht op vakantietoeslag over de maand juni en juli.

Let op: vakantiegeld wordt als loon gezien en daarom moet hierover ook gewoon loonbelasting betaald te worden.